Tucker Fitzsimons took first at Men’s Open Ski during 2019 Slug Games at Brighton.