SLUG Picnic allows many interesting local artisans to showcase their work.