Violent Soho hit Kilby Court on Sept. 2, touring on their latest album, Waco.